Home » Poslovanje ustanove » Javni natječaj

Javni natječaj

slika dom

 

 

Temeljem članka 40. i članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/ 93, 29/97 ,47/99 i 35/08) odredbe članka 153. stavak 3. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), te odredbe članka 39. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik od 25. kolovoza 2015. godine, Upravno vijeće Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik temeljem Odluke donesene na sjednici održanoj 21.lipnja 2017. godine, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE
CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI LIPIK

Ravnateljem/icom Centra socijalne skrbi može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
1. Hrvatsko državljanstvo
2. Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,
3. Najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju,
4. U odnosu na koje ne postoji zapreka iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi,
Iznimno, ako se na javni natječaj ne javi nijedan kandidat koji ispunjava uvjete iz točke 2. ovog natječaja, za ravnatelja Centra može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti i ispunjava ostale uvjete uz natječaja.
Temeljem odredbe članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.
Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra za pružanje usluga zajednici Lipik, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.
Osoba imenovana za ravnatelja/icu sklapa s Upravnim vijećem Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri(4) godine.
Ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja/icu.
Uz prijavu na natječaj kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja u izvorniku ili ovjerenoj preslici , i to:
– Životopis,
– Domovnicu,
– Diplomu o stručnoj spremi,
– Potvrdu o radnom stažu( elektronički zapis o radnom stažu izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne stariju od 30 dana).
– Plan i program rada za mandatno razdoblje

Prijave na natječaj podnose se poštom (preporučenom pošiljkom) ili neposredno u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog natječaja u Narodnim novinama – oglasne stranice, na adresu:
Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik, Lipik, Trg dr. Franje Tuđmana 1, s naznakom:
„ Natječaj za ravnatelja/icu“ – na otvarati“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati/kandidatkinje će biti pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.

Upravno vijeće
Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik

Broj:01-049/17
Lipik, 26.07.2017.

Comments are closed.