Obrazloženje donošenja općeg akta (Pravilnika) jednostavne nabave

Home » O nama » Katalog informacija » Javna nabava » Savjetovanje s javnošću o donošenju općeg akta jednostavne nabave » Obrazloženje donošenja općeg akta (Pravilnika) jednostavne nabave

 

Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik
Lipik, Trg dr. Franje Tuđmana 1
Lipik, 18.05.2017
Urbroj:02-22/17
Predmet: Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Pravni temelj: Članak 15. Zakona o javnoj nabavi –ZJN 2016

O b r a z l o ž e nj e
donošenja općeg akta (Pravilnika) jednostavne nabave

Dana 1. siječnja 2017. godine stupio je na snagu novi Zakon o javnoj nabavi NN 120/16 kojim se uređuju pravila o postupku javne nabave koji provodi javni ili sektorski naručitelj ili drugi subjekt u slučajevima određenim ovim Zakonom , radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe,radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja.
U članku 12. stavku 1. točki 1. ZJN 2016. propisano je kako se odredbe Zakona ne primjenjuju za nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna (bez PDV-a) , odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna (bez PDV-a) , a takva nabava se naziva jednostavnom nabavom. Zakonodavac je propisao kako će naručitelj svojim općim aktom , a uzimajući u obzir načela javne nabave urediti pravila , uvjete i postupke jednostavne nabave te kako je naručitelj obvezan ovaj opći akt kao i sve njegove kasnije promjene objaviti na internetskim stranicama.
Prijedlog Pravilnika predstavlja opći akt kojim proračunski korisni kao javni naručitelj opisuje pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave koje će provoditi. Prijedlogom Pravilnika jednostavne nabave uzimaju se u obzir načela javne nabave i mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije kojima se jamči transparentan, odgovoran, ujednačen i učinkovit postupak provođenja postupaka jednostavne nabave s ciljem ekonomičnog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava.
Nakon provedenog savjetovanja s javnošću, izrade izvješća o savjetovanju s javnošću te prihvaćanja ili odbijanja prijedloga i mišljenja , nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave uputit će se na donošenje Upravnom vijeću.
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave će nakon donošenja biti objavljen na internetskim stranicama proračunskog korisnika.