Nacrt Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Home » O nama » Katalog informacija » Javna nabava » Savjetovanje s javnošću o donošenju općeg akta jednostavne nabave » Nacrt Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik
Lipik, Trg dr. Franje Tuđman 1
OIB 57285376027
Ur.broj:02-21/17
Lipik, 18.05.2017
Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16 i članka 55. Statuta Centra , ravnatelj Centra uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća dana ___________________ donosi
NACRT PRAVILNIKA
O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE
Članak 1.
U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, ovim se općim aktom uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i usluga, procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova bez PDV-a( u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) za koje sukladno Zakonu o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupka javne nabave.
Članak 2.
Centar nabavlja robu, radove i usluge u vrijednosti do 70.000,00 kuna bez PDV-a izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu, a prema načelu dobrog gospodarenja javnim sredstvima.
Narudžbenica obavezno sadrži podatke o: naručitelju, vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinice mjere, količini, jediničnim cijenama te ukupnim cijenama,roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja, podatke o dobavljaču.
Narudžbenicu potpisuje ravnatelj Centra , voditelj računovodstva i osoba koja je sastavila narudžbenicu na osnovu zahtjeva pojedinih radnika. Evidenciju o izdanim narudžbenicama iz ovog članka vodi računovodstvo.
Članak 3.
Kod nabave roba i usluga u vrijednosti od 70.000,00 do 200.000,00 kuna i radova u vrijednosti od 70.000,00 do 500.000,00 kuna bez PDV-a, Centar je dužan uputiti 3 ( tri) poziva za dostavu ponuda gospodarskim subjektima.
Iznimno , ovisno o hitnosti nabave, prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv za dostavu ponuda može se uputiti samo jednom gospodarskom subjektu.
Kod ugovaranja usluga čiji se odabir predlaže zbog specijalističkih stručnih znanja i posebnih okolnosti pružatelja usluga ( konzultantske, odvjetničke, javnobilježničke usluge, usluge obrazovanja, zdravstvene i socijalne usluge i sl.) ne primjenjuje se odredba stavka 1. ovog članka.
Poziv za dostavu ponuda se upućuje na način koji omogućava dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta.
Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati: naziv naručitelja, opis predmeta nabave i tehničke specifikacije, procijenjenu vrijednost nabave, kriterij za odabir ponude, uvjete i zahtjeve koje ponuditelji moraju ispuniti,rok dostave, način dostavljanja ponuda, adresu na koje se ponude dostavljaju.
Rok za dostavu ponuda ne može biti kraći od 15 (petnaest ) dana od dana upućivanja poziva za dostavu za robe i usluge od 70.000,00 kuna do 200.000,00 kuna i radove od 70.000,00 do 500.000,00 kuna bez PDV-a, osim u slučaju hitne nabave.
Članak 4.
Povjerenstvo za jednostavnu nabavu će usporediti pristigle ponude, sastaviti zapisnik o pregledu te ravnatelju predložiti odabir po kriteriju najniže cijene ili po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude.
Ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda osim kriterija cijene mogu se koristiti i kriteriji kvalitete,tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, usluga nakon prodaje i tehnička pomoć, datum isporuke, rok isporuke ili rok izvršenja te je u zapisniku o pregledu, ocjeni i odabiru ponuda potrebno obrazložiti izabranu ponudu.
Članak 5.
Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama, a u drugoj valuti samo ako je to izričito određeno u pozivu za dostavu ponuda.
Članak 6.
Na osnovu rezultata pregleda i ocijene ponuda ravnatelj će donijeti odluku o odabiru najpovoljnije ponude, odnosno odabiru najpovoljnije ponude ponuditelja s kojim će se sklopiti ugovor o nabavi.
Za donošenje odluke o odabiru dovoljna je jedna prihvatljiva ponuda.
Članak 7.
Ravnatelj Doma će imenovati Povjerenstvo za jednostavnu nabavu za nabavu roba i usluga od 70.000,00 do 200.000,00 kuna i radove od 70.000,00 kuna do 500.000,00 kuna bez PDV-a koje će dužnost obavljati do opoziva.
Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Centra i objavljuje se na internetskim stranicama.
Ravnatelj:
Goran Nikles,prof.

Ur. broj:_______
Lipik, __________godine

Utvrđuje se da je ovaj Pravilnik objavljen na oglasnoj ploči Centra dana ____________godine, a stupio je na snagu dana __________ godine.