Odluka o izboru djelatnika

Home » O nama » Katalog informacija » Interni akti Centra » Odluke » Odluka o izboru djelatnika

 

O D L U K A

O IZBORU DJELATNIKA ZA RAD U CENTRU ZA PRUŽANJE USLUGA
U ZAJEDNICI LIPIK ZA RADNO MJESTO
ODGAJATELJ NA ODREĐENO VRIJEME

Temeljem Pravilnika o radu i Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa i izboru osobe s kojom će se zasnovati radni odnos donosi ravnatelj ustanove.
Odluka o prijemu izabranog radnika donosi se nakon proteka naznačenog roka za podnošenje prijave. Temeljem gore rečenog, ravnatelj je izvršio uvid u pristigle zamolbe.
Na objavu za radno mjesto odgajatelja na određeno vrijeme do usklađivanja općih akata ustanove sa Zakonom o socijalnoj skrbi i Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga prijavilo se devet (9) kandidata.
Na temelju dobivenih podataka, ravnatelj Centra je odlučilo da se na mjesto odgajatelja na određeno vrijeme do usklađivanja općih akata uz probni rad od tri mjeseca primi :

KRISTINA HUMSKI, dipl. psiholog iz Požege, Miroslava Krleže 2

U slučaju da kandidat ne zadovolji kvalitetom rada u navedenom roku, biti će ponovo raspisana objava za radno mjesto odgajatelja i izabran novi kandidat.
Prije sklapanja ugovora izabrani kandidat je dužan izvijestiti ravnatelja o bolesti ili drugoj okolnosti koja bi ga onemogućila ili ometala u izvršenju obveze iz ugovora.

UPUTA O PRAVNOM SREDSTVU
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 7 dana od dana primitka obavijesti na adresu Centra.

O tome obavijest:
1. Rahela Pilon 6. Marinela Kermeci
2. Katarina Paulić 7. Marijana Vidović
3. Ivana Meaški 8. Maja Milaković
4. Kristina Humski 9. Marija Klapka Marinić
5. Irena Pendl

 

Broj: 01-062/16
Lipik, 30.08.2017

Ravnatelj
Goran Nikles, prof.