Odluka o izboru djelatnika

Home » O nama » Katalog informacija » Interni akti Centra » Odluke » Odluka o izboru djelatnika

 

Broj: 01-075/16
Lipik, 14.11.2016.

O D L U K A

O IZBORU DJELATNIKA ZA RAD U CENTRU ZA PRUŽANJE USLUGA
U ZAJEDNICI LIPIK ZA RADNO MJESTO
ODGAJATELJ NA ODREĐENO VRIJEME

Temeljem Pravilnika o radu i Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa i izboru osobe s kojom će se zasnovati radni odnos donosi ravnatelj ustanove.
Odluka o prijemu izabranog radnika donosi se nakon proteka naznačenog roka za podnošenje prijave. Temeljem gore rečenog, ravnatelj je izvršio uvid u pristigle zamolbe.
Na objavu za radno mjesto odgajatelja na određeno vrijeme do usklađivanja općih akata ustanove sa Zakonom o socijalnoj skrbi i Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga prijavilo se deset (10) kandidata.
Na temelju dobivenih podataka, ravnatelj Centra je odlučilo da se na mjesto odgajatelja na određeno vrijeme do usklađivanja općih akata uz probni rad od šest mjeseca primi :

NIKOLINA KEŠIN iz Novske, Borovac 28

U slučaju da kandidat ne zadovolji kvalitetom rada u navedenom roku, biti će ponovo raspisana objava za radno mjesto odgajatelja i izabran novi kandidat.
Prije sklapanja ugovora izabrani kandidat je dužan izvijestiti ravnatelja o bolesti ili drugoj okolnosti koja bi ga onemogućila ili ometala u izvršenju obveze iz ugovora. Isti je dužan dostaviti liječničko uvjerenje o radnoj sposobnosti.
UPUTA O PRAVNOM SREDSTVU
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 7 dana od dana primitka obavijesti na adresu Centra.

O tome obavijest:
1. Kristina Roca                    6. Vlatka Stojaković
2. Ana Marija Ević               7. Dea Kus
3. Lovrana Lovrić                8. Nikolina Kešin
4. Jana Pejić                         9. Mia Rogić
5. Paula Ćerlek                   10. Ksenija Bukovski

 

Ravnatelj

Goran Nikles, prof.