Plan nabave za 2017

Home » O nama » Katalog informacija » Javna nabava » Plan nabave za 2017

Naručitelj: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI LIPIK

Adresa: LIPIK, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1

OIB: 57285376027

 

 

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) ¸ Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik donosi:

 

PLAN NABAVE za 2017. godinu

 

Redni broj Evidencijski broj nabave Predmet nabave Procijenjena vrijednost nabave, ako je poznata [kn] Vrsta postupka javne nabave

 

Naznaka sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum Planirani početak postupka javne nabave Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Prirodni plin 66.709,00 Bagatelna nabava
1 7/2016 Opskrba prirodnim plinom 20.000,00 SJN OS/ugovor u tijeku 2 godine/OS
2. Električna energija

 

32.908,00 Bagatelna nabava-kućanstvo
3. 8/2016 Nabava goriva 16.061,00 SJN OS/ugovor u tijeku 2 godine/OS
4 15/2015 Poštanske usluge 1.000,00 SJN OS/ugovor 2015 24.02.2016-24.02.2018/OS
5.. 2/2016-OJN Nabava uredskog materijala 2.982,00 EOJN-ministarstvo ugovor 5/2016 23.12.2016-23.12.2017
6. 5/2015-OJN Nabava tonera i tinti 2.400.00 EOJN-ministarstvo ugovor 12/2015 5.10.2016-5.10.2017
7. Nabava školskog pribora 1.200,00 EOJN-ministarstvo ugovor u tijeku
8. 4/2015-OJN Nabava materijala za čišćenje i higijenu 11.364,00 EOJN-ministarstvo          ugovor 9/2015 7.09.2016-7.09.2017
9.  

3/2016-OJN

Nabava svježeg mesa 22.812,00 EOJN-ministarstvo ugovor  

5/2016

 

3.10.2016-3.10.2017

10. 3/2015-OJN Osnovne potrepštine (namirnice) 6.577,00 EOJN-ministarstvo ugovor 7/2015 18.05.2016-18.05.2017
11. Hlađeni proizvodi (namirnice) 7.217,00 EOJN-ministarstvo ugovor u tijeku
12. Odjeća i obuća djece 20.565,00 Bagatelna nabava

 

 

Podaci u su ažurirani na dan:30.12.2016

Urbroj:02-91/16

 

 

Odgovorna osoba za popunjavanje obrasca                                                             Ravnatelj

Štefica Ćasić                                                                                                             Goran Nikles, prof.

Napomena: Za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od iznosa iz članka 18. stavka 3. ZJN-a, u plan nabave unose se podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave.