Izmjene i dopune plana nabave za 2016.godinu

Home » O nama » Katalog informacija » Javna nabava » Planovi nabave za 2016. godinu » Izmjene i dopune plana nabave za 2016.godinu

Naručitelj: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI LIPIK

Adresa: LIPIK, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1

OIB: 57285376027

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) ¸ Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik donosi:

 

IZMJENA PLAN NABAVE za 2016. godinu

 

Redni broj Evidencijski broj nabave Predmet nabave Procijenjena vrijednost nabave, ako je poznata [kn] Vrsta postupka javne nabave

 

Naznaka sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum Planirani početak postupka javne nabave Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Prirodni plin 85.809,00 Bagatelna nabava
1* Prirodni plin 86.709,00 Bagatelna nabava
2.1. Električna energija

 

28.116,00 Bagatelna nabava
2.1.* Električna energija 27.892,00 Bagatelna nabava
2.2. 5/2014 Električna energija 5.016,00 SJN OS/ugovor 29.02.2016/ugovor
3. Nabava goriva 26.835,00 SJN ugovor III kvartal
3.* 4/2014-6 Nabava goriva 16.061,00 SJN OS/ugovor 2014 19.12.2014-19.12.2016/OS
4. 15/2015 Poštarina 1.000,00 SJN ugovor OS u tijeku
4* 15/2015 Poštarina 447,00 SJN OS/ugovor 2015 24.02.2016-24.02.2018/OS
5. Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži

 

8.349,00 SJN ugovor II kvartal
5.* Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži

 

0,00
6. Nabava uredskog materijala 2.982,00 EOJN-ministarstvo ugovor u tijeku
6.* Nabava uredskog materijala 0,00
7. Nabava tonera i tinti 2.880,00 EOJN-ministarstvo ugovor u tijeku
7.* 5/2015-OJN Nabava tonera i tinti 1.629,00 EOJN-ministarstvo ugovor 12/2015 5.10.2016-5.10.2017
8. Nabava školskog pribora 1.517,00 EOJN-ministarstvo ugovor u tijeku
8.* Nabava školskog pribora 0,00
9. Nabava materijala za čišćenje i higijenu 9.766,00 EOJN-ministarstvo ugovor u tijeku
9.* 4/2015-OJN Nabava materijala za čišćenje i higijenu 1.054,00 EOJN-ministarstvo          ugovor 9/2015 7.09.2016-7.09.2017
10. Nabava svježeg mesa 24.750,00 EOJN-ministarstvo ugovor u tijeku
10.* 20/2014-OJN

 

3/2016-OJN

Nabava svježeg mesa 11.917,00 EOJN-ministarstvo ugovor 12/2014

 

5/2016

29.04.2015-29.04.2016

 

3.10.2016-3.10.2017

11. Osnovne potrepštine (namirnice) Nije poznata EOJN-ministarstvo ugovor u tijeku
11.* 3/2015-OJN Osnovne potrepštine (namirnice) 6.577,00 EOJN-ministarstvo ugovor 7/2015 18.05.2016-18.05.2017
12. Hlađeni proizvodi (namirnice) Nije poznata EOJN-ministarstvo ugovor u tijeku
12.* 2/2015-OJN Hlađeni proizvodi (namirnice) 5.053,00 EOJN-ministarstvo ugovor 02/2015 18.08.2015-

18.08.2016

                 DOPUNA PLANA  NABAVE ZA 2016. GODINU

Redni broj Evidencijski broj nabave Predmet nabave Procijenjena vrijednost nabave, ako je poznata [kn] Vrsta postupka javne nabave

 

Naznaka sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum Planirani početak postupka javne nabave Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1 2 3 4 5 6 7 8
13. Odjeća i obuća djece 20.565,00 Bagatelna nabava

                                                                           

 

                                                                                                                                                                                            

Podaci u su ažurirani na dan:30.12.2016

Urbroj:02-90/16

                                                                                                                                                            

Odgovorna osoba za popunjavanje obrasca                                                                                     Ravnatelj

               Štefica Ćasić                                                                                                            Goran Nikles, prof.                                    

 

 

Napomena: Za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od iznosa iz članka 18. stavka 3. ZJN-a, u plan nabave unose se podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave.