Home » Nekategorizirano » CPUZ Lipik – natječaj za 1 radnika – odgajatelj

CPUZ Lipik – natječaj za 1 radnika – odgajatelj

    CENTAR ZA PRUŽANJE

USLUGA U ZAJEDNICI LIPIK

 Broj: 01-042/22

Lipik, 03.02.2022.

Temeljem članka 212. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), Članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), Članka 16. st. 1. i 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 16/18), Članka 41. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik, te Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Klasa: 100-01/20-02/133, Urbroj: 524-04/3-1-2/2-20-2, od 08.10.2020., ravnatelj Centra

raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za obavljanje poslova i zadataka

  1. ODGAJATELJ / ICA – 1  izvršitelj na određeno puno radno vrijeme za vrijeme trajanja projekta „Novi dom“, u svrhu zbrinjavanja djece bez pratnje.

     Uvjeti:

  • završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti – polja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalne djelatnosti, kineziologije, logopedije, pedagogije i psihologije,
  • položen stručni ispit,
  • nepostojanje zapreka iz čl. 231. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17),
  • probni rad 6 mjeseci,
  • poznavanje rada na računalu,
  • položen vozački ispit za B kategoriju.

Rad se zasniva na određeno puno radno vrijeme tijekom trajanja projekta, uz probni rad od šest mjeseci.  Kandidati su dužni uz pismenu prijavu i životopis priložiti dokaz o zadovoljavanju uvjeta iz natječaja.

Opis rada: skrb o djeci bez pratnje i bez odgovarajuće roditeljske skrbi; podržavanje međusobnog druženja, povjerenja i pomoći; osposobljavanje za samostalan život izvan ustanove; pružanje podrške i savjetovanje djece; razvijanje samopouzdanja i samokontrole; prevencija rizičnih oblika ponašanja; pomoć u savladavanju školskog gradiva; organiziranje raznih aktivnosti u domu (sportskih, glazbenih, umjetničkih); poticanje djece na uključivanje i pohađanje slobodnih aktivnosti u skladu sa željama i mogućnostima svakog pojedinog djeteta; organizaciju odlaska na kulturno-umjetnička događanja izvan ustanove (kino, kazalište, bazeni, sportski tereni); organizaciju izleta; i drugo sukladno Pravilniku. Za ovo radno mjesto nužna je sklonost timskom radu. Radno vrijeme je prijepodne, poslijepodne, noćni rad, vikendom, praznikom i blagdanom. Rad uključuje i prijevoz korisnika po potrebi.

Protiv kandidata se ne smije voditi istražni ili kazneni postupak.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– vlastoručno potpisanu zamolbu s numeriranim popisom priložene dokumentacije,

– vlastoručno potpisan životopis,

– presliku osobne iskaznice,

– presliku dokumenta o završenom obrazovanju,

– presliku dokumenta o položenom stručnom ispitu,

– presliku vozačke dozvole,

– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 30 dana.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je postupiti u skladu s propisima o prednosti pri zapošljavanju u javnim službama uz prilaganje potrebnih dokaza. Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN broj 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.


Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Urednom prijavom  smatrat će se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu natječaja. Nepotpune, nepotpisane i nepravovremene prijave se neće razmatrati.

Poslodavac  zadržava pravo provođenja testiranja (pismeno i/ili usmeno – intervju i/ili praktično) za sve kandidate koji ispunjavanju uvjete natječaja. O načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu istog, kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Centra.

Poziv kandidatima za razgovor i moguće testiranje bit će objavljen na internetskoj stranici Centra: www.centarzapruzanjeuslugauzajednicilipik.hr .

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Dostavljena dokumentacija se neće vraćati.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na internetskoj stranici Centra.

Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja preporučenom poštom, putem elektroničke pošte info@centarzapruzanjeuslugauzajednicilipik.hr ili osobno na adresu:

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI LIPIK

Trg dr. Franje Tuđmana 1

34 551   LIPIK

(za natječaj – ne otvaraj)  

                                                                                                                 Ravnatelj:

                                                                                                                  Ivan Pušćenik, dipl.soc.radnik

Comments are closed.