Home » Nekategorizirano » CPUZ Lipik – ESF natjecaj za 2 radnika ESF

CPUZ Lipik – ESF natjecaj za 2 radnika ESF

CENTAR ZA PRUŽANJE

USLUGA U ZAJEDNICI LIPIK

 Broj: 01-027/22

Lipik, 25.01.2022.

Temeljem članka 212. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), Članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), Članka 16. st. 1. i 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 16/18), Članka 41. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik, te Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Klasa: 100-01/20-02/2, Urbroj: 524-04-3-1-1/1-20-425, od 30.10.2020., ravnatelj Centra

raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za obavljanje poslova i zadataka

 1. LOGOPED / INJA – 1  izvršitelj na određeno puno radno vrijeme za vrijeme trajanja ESF projekta „Korak prema vama“, UP.02.2.2.12.0002.

     Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij logopedije,
 • položen stručni ispit,
 • odobrenje za samostalan rad,
 • u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi,
 • probni rad 6 mjeseci,
 • poznavanje rada na računalu,
 • vozačka dozvola B kategorija.

Rad se zasniva na određeno puno radno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci.  Kandidati su dužni uz pismenu prijavu i životopis priložiti dokaz o zadovoljavanju uvjeta iz natječaja.

Opis rada: provodi prevenciju, dijagnostiku i tretman poremećaja predverbalne, verbalne i neverbalne komunikacije, jezika (usmenog i pisanog), govora i glasa uslijed različitih uzroka, provodi terapiju poremećaja gutanja, poremećaja verbalne i/ili neverbalne komunikacije u osoba s invaliditetom,  provodi  rehabilitaciju jezično-govornih vještina, provodi timsku procjenu potreba za usluge rane intervencije i psihosocijalne podrške,  provodi ranu intervenciju, provodi logopedsku terapiju i ostalo sukladno Pravilniku. Za ovo radno mjesto nužna je sklonost timskom radu. Radno vrijeme je prijepodne i poslijepodne, a obuhvaća i terenski rad i samostalno korištenje službenog vozila. 

Protiv kandidata se ne smije voditi istražni ili kazneni postupak.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– vlastoručno potpisanu zamolbu s numeriranim popisom priložene numerirane dokumentacije,

– vlastoručno potpisan životopis,

– presliku osobne iskaznice,

– presliku dokumenta o završenom obrazovanju,

– presliku vozačke dozvole,

– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 30 dana.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike.

 1. REHABILITATOR / ICA – 1  izvršitelj na određeno puno radno vrijeme za vrijeme trajanja ESF projekta „Korak prema vama“, UP.02.2.2.12.0002.

     Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij  iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada ili psihologije ili završen diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, pedagogije ili logopedije,
 • položen stručni ispit,
 • u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi,
 • probni rad 6 mjeseci,
 • poznavanje rada na računalu,
 • vozačka dozvola B kategorija.

Rad se zasniva na određeno puno radno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci.  Kandidati su dužni uz pismenu prijavu i životopis priložiti dokaz o zadovoljavanju uvjeta iz natječaja.

Opis rada: pruža edukacijsko-rehabilitacijsku podršku u integraciji za korisnike, osigurava pomoć pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja, osigurava stručnu podršku roditeljima, odgajateljima, učiteljima i nastavnicima u prilagodbi odgojnih i nastavnih sadržaja korisniku – djetetu s tjelesnim ili intelektualnim oštećenjem, provodi timsku procjenu potreba za usluge rane intervencije i psihosocijalne podrške, provodi ranu intervenciju i drugo sukladno Pravilniku. Za ovo radno mjesto nužna je sklonost timskom radu. Radno vrijeme je prijepodne i poslijepodne, a obuhvaća i terenski rad i samostalno korištenje službenog vozila. 

Protiv kandidata se ne smije voditi istražni ili kazneni postupak.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– vlastoručno potpisanu zamolbu s numeriranim popisom priložene numerirane dokumentacije,

– vlastoručno potpisan životopis,

– presliku osobne iskaznice,

– presliku dokumenta o završenom obrazovanju,

– presliku vozačke dozvole,

– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 30 dana.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je postupiti u skladu s propisima o prednosti pri zapošljavanju u javnim službama uz prilaganje potrebnih dokaza. Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN broj 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.


Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Urednom prijavom  smatrat će se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu natječaja. Nepotpune, nepotpisane i nepravovremene prijave se neće razmatrati.

Poslodavac  zadržava pravo provođenja testiranja (pismeno i/ili usmeno – intervju i/ili praktično) za sve kandidate koji ispunjavanju uvjete natječaja. O načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu istog, kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Centra.

Poziv kandidatima za razgovor i moguće testiranje bit će objavljen na internetskoj stranici Centra: www.centarzapruzanjeuslugauzajednicilipik.hr .

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Dostavljena dokumentacija se neće vraćati.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na internetskoj stranici Centra.

Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja putem elektroničke pošte info@centarzapruzanjeuslugauzajednicilipik.hr ili poštom ili osobno na adresu:

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI LIPIK

Trg dr. Franje Tuđmana 1

34 551   LIPIK

uz naznaku:  „za natječaj ESF – ne otvaraj“

                                                                                                                 Ravnatelj:

                                                                                                                  Ivan Pušćenik, dipl.soc.radnik

Comments are closed.