Home » Poslovanje ustanove » Natječaj za kupovinu kuće

Natječaj za kupovinu kuće

Na temelju Zakona o obveznim odnosima (N/N 35/05,41/08, 125/11, 78/15), Suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 20.02.2017. godine te članka 23. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik,
ravnatelj Centra raspisuje :

NATJEČAJ
ZA KUPOVINU KUĆE ZA POTREBE PRUŽANJA USLUGE
ORGANIZIRANOG STANOVANJA UZ SVEOBUHVATNU PODRŠKU
Predmet javnog natječaja može biti kuća koja udovoljava slijedećim parametrima:

1. Da se nekretnina nalazi u gradu Lipiku, u što užoj jezgri grada,
2. Da je nekretnina u vlasništvu prodavatelja,
3. Da je površina kuće veća od 100 m2 , a manja od 150 m2 ,
4. Da posjeduje kuhinju, dvije kupaonice, dnevni boravak i barem tri sobe,
5. Da kuća ima vlastito dvorište, po mogućnosti i vrt,
6. Da ima sve potrebne priključke _ struju, vodu, plin i telefon,
7. Da ju kuća priključena na gradsku kanalizaciju,
8. Da je kuća građena prema utvrđenim standardima kvalitete,
9. Da je krovište kuće pokriveno crijepom, iznimno limom, nikako salonit pločama,
10. Da na kući ne postoje nikakvi tereti dugovanja ili neriješenih sudskih sporova,
11. Da je vlasnik po primitku isplate sredstava za kupnju kuće, odmah spreman ustupiti kuću na korištenje novom vlasniku

Pravo na prodaju kuće imaju osobe koji su vlasnici kuće ili osobe koje imaju punomoć za prodaju kuće na kojoj ne postoje nikakvi tereti.

Ponude za prodaju kuće podnose se u zatvorenoj koverti na adresu Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik, Trg dr. Franje Tuđmana 1 s naznakom „ Ponuda za prodaju kuće“.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana od objave ovog natječaja na Internet stranicama Centra i stranicama poduzeća za prodaju nekretnina „VOSTRI“ d.o.o iz Pakraca, Trg 76. bataljuna 1 .

Kupcu nekretnine, prodavatelj je dužan pokazati nekretninu u cijelom svojem sadržaju, što može podrazumijevati i pomoćne zgrade, odnosno dvorište i vrt, koji također ulaze u cijenu prodaje kuće, ako u sklopu kuće postoji takav prostor, što svakako ide u prilog kupnji kuće. Kuća se kupuje prema viđenom stanju.

Najpovoljnija ponuda biti će ona ponuda koja se ocijeni najjeftinijom za ono što prostor kuće i okućnice nudi, vodeći se kvalitetom izrade i lokacijom na kojoj se nalazi. Izbor najbolje ponude izvršit će Povjerenstvo za kupovinu kuće koje je unaprijed određeno i koje čine tri člana.

Ponuda mora sadržavati :
– Cijenu nekretnine,
– Što nekretnina točno podrazumijeva,
– Dokaz o vlasništvu,
– Energetski certifikat i uporabnu dozvolu,
– Valjanu punomoć, ako istu prodaje opunomoćenik,

Prodaja i uvjeti plaćanja bit će riješeni kupoprodajnim ugovorom koji će biti ovjeren kod javnog bilježnika. Sve potrebne obavijesti zainteresirani kandidati mogu dobiti u sjedištu Centru ili u poduzeću za nekretnine „Vostri“ d.o.o Pakrac.

O izoru najbolje ponude, ponuđači će biti obaviješteni pismeno.
Ravnatelj
Goran Nikles, prof.

Comments are closed.